• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • +359 2 400 4444
    • Гаранционни условия

     1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката от крайния клиент, посочена на гаранционната карта;

     2. Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи, и при представяне на валидни платежни документи (фактура, копие от платежно нареждане). Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта;

     3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок;

     4. Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване;

     5. Гаранционният срок е 24 календарни месеца при спазването на правилата за експлоатация, описани в приложеното ръководство, освен продуктите на DELTA DORE, чиято гаранция е 5 години;

     6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието, ненарушени гаранционни стикери;

     7. Гаранционното обслужване се осъществява само в офиса на Доставчика;

     8. Повреди, дължащи се на неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, токови удари, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица, дефекти от неспазване на долуописаните препоръки или по други причини, независещи от Доставчика, се отстраняват за сметка на клиента;

     9. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени oт пренапрежения по LAN, USB както и от други модули или оборудване, използвани съвместно с изделието;

     10. Продавача не носи отговорност за съхранението на информация на Купувача, както и за нейното възстановяване, в случаите на нейната загуба, вследствие на гаранционен ремонт или замяна на изделието.

     11. Гаранцията важи само в случай, че инсталацията на устройството към електрическата мрежа се извършва от квалифициран електротехник удостоверено със съответния протокол за инсталация и тест за работоспособност.

     12. Моля имайте в предвид, че продуктите работят базирано на безжична технология (Z-wave), която не дава 100% сигурност в комуникацията и е възможно продуктите да не работят според спецификацията на продукта и очакванията!

     13. Продавача не носи отговорност за каквито и да е материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на експлоатация на устройството или вследствие невъзможността на Купувача да използва изделието.

      

     ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

     1. За правилната и безопасна употреба на закупеното от Вас изделие, моля прочетете внимателно ръководството за експлоатация, което получавате с Вашата покупка;

     2. Изделието е предназначено за употреба в закрити отопляеми помещения, без агресивни примеси, при относителна влажност максимум 75% при температура 22С;

     3.Транспортирането се извършва в закрити превозни средства, в подходяща опаковка. След транспортиране в зимни условия, преди употреба е задължителен престой от минимум 2 часа за аклиматизация наизделието;

     4. Да се използват занулени ел. контакти и при работа изделието да не е подложено на удари и вибрации;

     5. Върху изделието да не се поставят предмети, които биха затруднили нормалното му охлаждане;

     6. За свързване на изделието към други устройства да се ползуват подходящи за целта кабели, като строго се съблюдава правилното им поставяне в съответните букси;

     7. За обновяване на системния софтуер на изделието, ползвайте само препоръчани от производителя програми и версии, като стриктно спазвате съответната процедура.

     Повредите вследствие на неправилна експлоатация, както и при употреба в неподходящи условия не са обект на гаранция.

   • Newsletter